[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ACTUAL Ügyvitel - Egyedi azonosító kezelésACTUAL Ügyviteli Rendszer - Egyedi azonosító (gyári szám) kezelés
ACTUAL Ügyviteli Rendszer
ACTUAL Ügyviteli Rendszer - Egyedi azonosító (gyári szám) kezelés

Az e­gye­di a­zo­no­sí­tá­sú ter­mé­kek ha­té­kony ke­ze­lé­sé­nek le­he­tő­sé­gét, az E­gye­di a­zo­no­sí­tó (gyá­ri szám/SARZS/a­dag szám/LOT szám) ke­ze­lés mo­dul biz­to­sít­ja.

A mo­dul se­gí­ti a ter­mé­kek nyo­mon kö­ve­té­sét a be­szer­zés­től az ér­té­ke­sí­té­sig, i­de­ért­ve a gyár­tá­si fo­lya­ma­to­kat is. A­jánl­juk mind­a­zok­nak, a­kik fon­tos­nak tart­ják az e­gye­di a­zo­no­sí­tást, pél­dá­ul a mű­sza­ki vagy é­lel­mi­szer­i­pa­ri te­rü­le­ten te­vé­keny­ke­dő cég­ek­nek.

  • A rend­szer rög­zí­ti az e­gye­di a­zo­no­sí­tó­kat kész­let­re ke­rül­és­kor, be­le­ért­ve a ga­ran­cia- vagy le­já­ra­ti i­dőt.
  • A rak­tár­ból tör­té­nő moz­gá­sok­nál könnyen vá­laszt­ha­tók az a­zo­no­sí­tók, a vo­nal­kód (GS1-128/EAN-13/CODE39) ol­va­só tá­mo­ga­tá­sá­val.
  • Ext­ra a­da­tok is hozzá­ren­del­he­tők az a­zo­no­sí­tók­hoz, pél­dá­ul ga­ran­ci­a­fel­té­te­lek vagy ki­e­gé­szí­tő a­zo­no­sí­tók for­má­já­ban.

Tölt­se le az AC­TU­AL in­gye­nes de­mó vál­to­za­tát és kér­je té­rí­tés­men­tes, a­kár hely­szí­ni kon­zul­tá­ci­ón­kat!

 

 

Számla Számla Egy­sze­rű szám­lá­zás.
Számla Plusz Számla Plusz Szám­lá­zás e­lő­leg­szám­la és i­de­gen de­vi­za ke­ze­lés funk­ci­ók­kal.
Számla Extra Számla Extra Szám­lá­zás e­lő­leg­szám­la, cso­por­tos szám­lá­zás és i­de­gen de­vi­za ke­ze­lés, va­la­mint pénz­ü­gyi funk­ci­ók­kal.
Készlet Készlet Rak­tár­kész­let ke­ze­lés, lel­tár, cikk­a­da­tok rög­zí­té­se egy­sze­rű szám­lá­zá­si funk­ci­ók­kal.
Gyártás Gyártás Gyár­tá­si fo­lya­ma­tok lé­pé­se­i­nek kö­ve­té­se, kész­le­tek ke­ze­lé­se az a­ján­lat­tól a vég­tel­je­sí­tés­ig, egy­sze­rű szám­lá­zá­si funk­ci­ók­kal.
Kereskedelem Kereskedelem A tel­jes ke­res­ke­del­mi fo­lya­mat nyo­mon kö­ve­té­se az a­ján­lat­a­dás­tól a kész­le­tek fog­la­lá­sán és ke­ze­lé­sén át a szám­la ki­e­gyen­lí­tés­ig mind ve­vő­i, mind be­szál­lí­tó­i ol­da­lon.
E-kereskedelem E-kereskedelem Web­á­ru­ház­zal e­gyütt­mű­kö­dő meg­ol­dás ren­de­lés fel­dol­go­zás, kész­let­ke­ze­lés és egy­sze­rű szám­lá­zá­si funk­ci­ók­kal.
 
Integrált Integrált Mo­du­lá­ris, sza­ba­don össze­ál­lít­ha­tó, in­teg­rált váll­a­lat­i­rá­nyí­tá­si meg­ol­dás a­zok­nak, a­kik sa­ját i­gé­nye­ik sze­rint sze­ret­nék ki­a­la­kí­ta­ni ügy­vi­te­li meg­ol­dá­su­kat.
Felhő Felhő Fel­hő szol­gál­ta­tá­sunk ke­re­té­ben a tel­jes AC­TU­Al rend­szer el­ér­he­tő az in­ter­ne­ten ke­resz­tül, bár­mi­lyen o­pe­rá­ci­ós rend­szer­rel és esz­köz­zel.

 

KRONOS Trade Kft. • 
az ACTUAL Ügyviteli Rendszer fejlesztője

ACTUAL honlap • 
Facebook • 
E-mail

1054 Budapest, Alkotmány u. 20. • 
(+36-1) 302-8888

 

IT rendszerüzemeltetés

IT rendszerüzemeltetés

IT kereskedelem

IT kereskedelem

PC menedzsment és oktatótermi szoftverek

PC menedzsment és oktatótermi szoftverek

Ügyviteli megoldások

Ügyviteli megoldások

Internet szolgáltatások

Internet szolgáltatások

Adatvédelmi és -kezelési elveink 2018. május 18-ától megfelelnek a GDPR követelményeinek.

Ha nem szeretne több levelet kapni tőlünk, ezen az oldalon leiratkozhat hírlevél listáinkról. Személyes adatait ezen az oldalon tudja módosítani.

Ez egy automatikusan generált e-mail, kérjük, ne válaszoljon rá. Amennyiben szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, kérjük, használja a fenti elérhetőségeink bármelyikét.